16 August, Saturday

Inwestowanie Społecznie Odpowiedzialne (SRI)

Category Social Responsibility
Wiarygodność inwestycyjna coraz częściej kojarzona jest z pojęciem odpowiedzialnego inwestowania (ang. SRI – socially responsible investment), inwestowania etycznego. Odpowiedzialne inwestowanie (SRI) to strategia, która – analogicznie do CSR – bierze pod uwagę jednocześnie korzyści finansowe i korzyści społeczne.

Katalizatorem dla rosnących wymagań inwestorów w tym zakresie stał się kryzys ekonomiczny oraz jego szeroko zakrojone społeczne konsekwencje. W rezultacie klienci, a także inwestorzy coraz silniej reagują na skandale, w szczególności o charakterze korupcyjnym, a skala i szybkość decyzji deinwestycyjnych rośnie. Posiadanie strategii CSR stanowi więc coraz częściej warunek konieczny dla inwestorów, zaś SRI staje się mechanizmem zachęcającym firmy, by przestrzegały szeroko rozumianych zasad społecznej odpowiedzialności i zasad etycznych.

W krajach skandynawskich oraz w USA – liderach w zakresie CSR – SRI jest już wymogiem rynkowym, stałym elementem strategii zarządzania różnego rodzaju funduszami. W USA w roku 2012 wielkość aktywów w portfelach inwestycyjnych, które są przesiewane ze względu na kryterium społecznej odpowiedzialności, wzrosła do 3,7 bln dol., i w porównaniu z rokiem 2010 ten wzrost wyniósł 22 punkty procentowe. Szacuje się, że w roku 2015 wielkość tych aktywów ma sięgnąć 9,5 bln. Na rynku europejskim również rośnie wartość aktywów spełniających warunki SRI; działa tu ponad 500 funduszy inwestujących w firmy społecznie odpowiedzialne z aktywami wartymi poniżej 50 mld euro. Rynek SRI w Europie monitorowany jest przez Eurosif, zaś w Stanach Zjednoczonych przez Social Investment Forum.

Mechanizm podejmowania decyzji inwestycyjnych zgodnie z zasadami SRI opiera się na   trzech typach selekcji. Inwestorzy dokonują analizy potencjału firmy pod kątem posiadanej strategii zrównoważonego rozwoju oraz ryzyka związanego z działalnością nieetyczną. Gdy firma lub obszar jej działalności obejmuje przemysł zbrojeniowy, pornograficzny, tytoniowy, lub też cechuje się łamaniem prawa człowieka, albo w sposób rażący zanieczyszcza środowisko inwestorzy dokonują selekcji negatywnej (światło czerwone) – podejmują decyzję o nie inwestowaniu lub deinwestycji. Selekcja pozytywna (światło zielone), a więc decyzja o inwestowaniu dotyczy firm lub przedsięwzięć, które w sposób spójny kierują się zasadami etycznymi oraz regułami społecznej odpowiedzialności. Selekcja pośrednia (światło żółte) dotyczy zaś przedsięwzięć lub firm, które wykazują zainteresowanie wdrażaniem standardów społecznej odpowiedzialności. W tym przypadku inwestor może podjąć decyzję o inwestycji warunkowej i jednocześnie zaangażować się w proces wdrażania CSR w danej firmę.

Na uwagę zasługują też regulacje dotyczące inwestowania funduszy emerytalnych w krajach skandynawskich zgodne z kryteriami SRI. Norwegia, której system emerytalny w główniej mierze opiera się na państwowym funduszu emerytalnym, unika inwestycji, gdy występuje ryzyko sytuacji, w której fundusz mógłby wspierać nieetyczne działania, w tym łamanie praw człowieka, korupcję na dużą skalę, czy też poważne szkody dla środowiska naturalnego. W Szwecji wymóg posiadania spójnej strategii CSR, spełniającej kryteria SRI, obejmuje spółki skarbu państwa, które podlegają restrykcyjnym regulacjom ministerstwa finansów. Spółki te mają obowiązek corocznej publikacji raportów. Są monitorowane nie tylko pod względem wyników finansowych, lecz także z punktu widzenia etyczności swoich działań. 

Inny przykład, związany z prywatnymi uniwersytetami w USA, które posiadając aktywa, zobowiązane są je inwestować, również pokazuje, że SRI staje się istotnym kryterium dla instytucji, dla których kluczowa jest reputacja. Powoływane są tam specjalne komisje działające w obrębie uczelni, które sprawują kontrolę nad tym, by inwestycje podejmowane przez uniwersytet spełniały szeroko rozumiane kryteria społecznej odpowiedzialności.

Wraz z upowszechnianiem modelu zrównoważonego rozwoju (CSR) oraz odpowiedzialnego inwestowania (SRI) następuje ewolucja norm etycznych obowiązujących w biznesie. Firmy odchodzą od zasady przestrzegania wyłącznie minimum wymaganego przez prawo, a zmierzają w kierunku angażowania się w działania korzystne społecznie lub proekologiczne. Etyczne postępowanie akcentowane jest jako istotne z punktu widzenia procesów biznesowych oraz rentowności. Towarzyszy temu odejście od zasady utrzymywania low-profile – ku komunikowaniu na bieżąco o swoich działaniach oraz budowaniu relacji opartych na zaufaniu z interesariuszami. W rezultacie spójna strategia CSR przekłada się nie tylko na wyższą efektywność cyklu biznesowego, ale także wzrost poziomu wiarygodności inwestycyjnej. Warto więc budować własne strategie CSR, a tym, co gwarantuje sukces firmy i jej działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest autentyczność w jego realizowaniu oraz etyczność w postępowaniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuł chroniony prawem autorskim.

Joomla SEF URLs by Artio